KOTD – Rap Battle – Rone vs Goodz | #MASSacre

@KingOfTheDot – #MASS – @_rone vs @TheRealGoodz
Hosted By @OrganikHipHop, @BishopBrigante, @GullyTK & @QueenzFlip
#WD5 TIX & PPV – http://www.KOTD.TV

http://www.KOTDTV.com
http://www.BattlePPV.com
http://www.KOTDStore.com
http://www.KingOfTheDot.com
http://www.Facebook.com/KOTDBattles
http://www.instagram/KOTDBattles

http://www.youtube.com/KingOfTheDot
http://www.youtube.com/GroundZeroBattles
http://www.youtube.com/ProveYoselfBattles
http://www.youtube.com/KOTDMedia

FOLLOW THE KOTD TEAM ON TWITTER:
@KingOfTheDot
@OrganikHipHop
@RexKOTD
@GullyTK
@BishopBrigante
@KingFlyKOTD
@SketchMenace
@lasparka604
@WillieBKOTD
@JProepsilon
@AvocadoIsGod
@NikiyaO
@Malathion01
@MouseMediaPro
@DjDoctaKOTD
@ScottJacksonBB
@RyanPVPKOTD
@ddubbkotd
@ReverenceNS
@Lemme_kno
@PhillyDFilms
@seansirianni
@M_3rcy
@JoeCashKOTD
@JDSFilms
@Kryple
@elcheapostudios
@HipHopVancouver
@MistaConspiracy
@LifeOverCrime