SFV CE💥 Snake Eyez (Zangief) VS Brian_F (Oro)💥Messatsu💥

Messatsu!
Street Fighter V Champion Edition
Snake Eyez (Zangief) VS Brian_F (Oro)
#Messatsu #streetFighterV #SFV

Snake Eyez playlist: https://bit.ly/3GauzMn

Zangief playlist : https://bit.ly/3cAfZkv

Oro playlist: https://bit.ly/3xyR7Be